O nas

logoPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

Koło  PSONI w Dobrym Mieście posiada własną osobowość prawną oraz status Organizacji Pożytku Publicznego. Działalność Koła koncentruje się głównie na prowadzeniu dwóch placówek.

WTZ

Po szeregu uzgodnień z władzami miasta, Zarządem Głównym Stowarzyszenia oraz olsztyńskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych doprowadziliśmy w roku 1998 do decyzji o uruchomieniu w będącym w budowie segmencie żywieniowym szkoły, Warsztatów Terapii Zajęciowej. Razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej utworzyliśmy listę 30 osób kwalifikujących się do WTZ.
Rok 2003 ogłoszony przez Unię Europejską Rokiem Osób Niepełnosprawnych okazał się przełomowym w tworzeniu WTZ. Podpisaliśmy z olsztyńskim PCPR umowę o utworzeniu i uruchomieniu warsztatu w grudniu 2004. Prace budowlane i wyposażanie zakończyliśmy w listopadzie 2004 roku. Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły działalność 1 grudnia 2004 roku. WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Do WTZ uczęszcza 50 podopiecznych. Prowadzimy 10 pracowni.

Klub Terapeutyczny

Nieprzerwanie od czerwca 2002 roku swoją działalność dobromiejski Integracyjny Klub Terapeutyczny „Być razem”. Nasz Klub powstał dla około 25 – osobowej grupy dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo i fizycznie oraz dla ich rodziców. Niebagatelną rolę odgrywają w nim wolontariusze z Klubu wolontariatu „POMOST” przy Gimnazjum Publicznym w Dobrym Mieście.